Welcome to Master of Fire Protection Engineering
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
           อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งใดในโลกย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภาพพจน์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการในสายตาของคนทั่วไป หน่วยงานหลายๆ แห่งในประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในระดับที่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่า จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัยอยู่บ้าง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกันซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งและเดินเครื่องผลิต ซึ่งระบบต่างๆในการป้องกันอัคคีภัย ต่างมีมาตรฐานการทำงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการแตกต่างกัน 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เห็นความจำเป็นในการผลิต บุคคลากรเฉพาะสาขานี้ จึงเสนอขอเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆเช่นให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันภัย  ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามหลักมาตรฐานสากล การเลือกใช้ระบบตามความจำเป็นตลอดจนระบบการเตรียมการในสภาวะฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและค้นคว้าวิจัยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอัคคีภัยของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและการวิจัยในประเทศไทยมาก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทย

          2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

          3. เพื่อพัฒนาการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น.


 
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและ ยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560   รายละเอียดดูได้จาก
 
กำหนดการเปิดเรียนและรายวิชาที่เปิดสอน ในภาคต้นปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 11:04 น.

กำหนดการเปิดเรียนและรายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  ในภาคต้นปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 12:42 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Login FormWho's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security